เนื้อหา

นายสมบูรณ์  สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานการฝึกอบรมฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (ภาคเหนือ) โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาการจัดค่ายพักแรม ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2559 ณ ค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม , โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 2  เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม  และโครงการการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2