เนื้อหา

นายชัยอนันต์  แก่นดี ประธานคณะติดตามติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พร้อมคณะจากสพฐ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมกันนี้ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงและมีความสุข ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 H คือ Head Heart Hand Health เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559