เนื้อหา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมงานบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การรายงานงบการเงินตามแผนปฏิบัติการ ปี 2559 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 ให้โรงเรียนส่งถึงเขตวันที่ 15 มิถุนายน 2559 , การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดติดตามโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่หว่างและโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) , การดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนบ้านแม่อีไฮและโรงเรียนบ้านหนองเขียด) , การจัดทำกล่องรับเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับหนังสือราชการ , การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ,การสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 , การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร ระว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 , การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในสำนักงานฯ และการประชุมใหญ่ประจำปีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปี 2558 พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเงินช่วยเหลือนางเสาวนีย์  ละอองเอี่ยม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ประสบอัคคีภัย