เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันครูเอกชนจังหวัดลำพูน ประจำปี2559 เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์และยกย่องชมเชยครูและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสมควรแก่การเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป อันเป็นการเสริมสร้างความตระหนักแก่ครูในภารกิจที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งงานได้มีพิธีทางศาสนา พิธีรำลึกบูรพาจารย์ พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้ครูที่มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนจิรพิทยา อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน