เนื้อหา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยวงและโรงเรียนบ้านเหล่าดู่ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1 และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่คณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559