เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายวสันต์  อินทร์กลั่น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศน.ธนากร  อาทะเดช พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์ เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคน การดำเนินการห้องเรียนคุณภาพ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดการเรียนรู้แบบBBL การดำเนินกิจกรรม 5ส และการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559