เนื้อหา

นายเดช  ศิรินาม ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ได้ติดตามการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จากเอกสารและหลักฐาน พร้อมได้จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จากโรงเรียนบ้านม่วงโตน , โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง , โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายและโรงเรียนบ้านห้วยหละ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ