เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎลำปางและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 9 หน่วยงานหลัก เพื่อร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถนะของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและความเข้มแข็งทางวิชาการทางการศึกษา โดยใช้วิธีวิจัยเป็นฐาน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 4 ปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยลำปาง