เนื้อหา

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลี้ และสมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอลี้ ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 3 เครือข่ายในอำเภอลี้ โดยมีเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันครูอำเภอลี้ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบูรพคณาจารย์ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีนายวิทยา ปาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมอาคารเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้