เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  เพื่อร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ปละประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องของการสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2558 ,กำหนดการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 O-NET,     การประเมินคุณภาพการศึกษาขันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2558,การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”,การดำเนินงานตามนโยบาย  “ ปี 2558  ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”และ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เมื่อเรียนจบ ป.1  ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม   ปีงบประมาณ 2559,  การประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม,การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2,โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต),การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ,สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ  ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558และแผนนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2