เนื้อหา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน , การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้กำหนดออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 ,การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มจังหวัด และการจัดงานวันครู ประจำปี 2559