เนื้อหา

นายนพดล  อินปา ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทานและคณะ ดำเนินการประเมินด.ญ.ปนัสยา  นันตาธิสิน นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานประเภทนักเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 พร้อมกันนี้นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมให้กำลังแก่ด.ญ.ปนัสยา  นันตาธิสิน