เนื้อหา

- โรงเรียนสามารถเข้าใช้ระบบรับส่งหนังสือราชการ (E-Office ) ได้ที่เว็บไซต์ใหม่  ตรงเมนูหลักด้านบน -> ระบบสารสนเทศ LP2 -> E-Office โรงเรียน

- ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียนให้โรงเรียนเพิ่มข่าวสารที่หน้าเว็บไซต์ของตนเอง