เนื้อหา

- 15 มีนาคม 2559    การสอบอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2

- 16-17 มีนาคม 2559  การสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558

ให้โรงเรียนมารับซีดี ข้อสอบ ป.1 และ ข้อสอบกลาง ได้ที่อาคารสักทองภายในวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ในเวลาราชการ