เนื้อหา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับนักเรียนชาวไทยภูเขาที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่เข้าศึกษาต่อ โดยเปิดรับทางอินเตอร็เน็ต www.education.mju.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559