สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053-980351-2 โทรสาร : 053-980354เบอร์ติดต่อภายใน

  กลุ่มอำนวยการ   ต่อ 101
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ต่อ 108 (ชั้นล่าง) , 123(ชั้นบน)
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   ต่อ 117
  กลุ่มบริหารงานบุคคล   ต่อ 119
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ต่อ 120
  กลุ่มนโยบายและแผน   ต่อ 121
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   ต่อ 122
  หน่วยตรวจสอบภายใน   ต่อ 124
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   ต่อ 118

 

เขตพื้นที่ให้บริการ

 

1. อำเภอบ้านโฮ่ง

2. อำเภอลี้

3. อำเภอทุ่งหัวช้าง

4. อำเภอเวียงหนองล่อง

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
  นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  นายบรรเลง ส่งบุญธรรม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  นายชาลี ตังเยาว์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  นายวสันต์ อินทร์กลั่น   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ชื่อ - สกุล กลุ่ม / หน่วย / ศูนย์
  นางรุ่งทิพย์ ทาวดี   อำนวยการ
  นางสุชาดา เสนาะดนตรี   บริหารงานบุคคล
  นางสุดาพร ธัญพิชชาพร   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  นางแสงหล้า ปัญญาแก้ว   บริหารการเงินและสินทรัพย์
  นางผ่องศรี รัตนงาม   นโยบายและแผน
  นางอมรา อนุวงค์   ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นางเสาวนีย์ ละอองเอี่ยม   ตรวจสอบภายใน
  นายยุกตดม โมสูงเนิน   ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  นางผ่องศรี รัตนงาม   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

จำนวนสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2559

รายการ จำนวน
  โรงเรียนทั้งสิ้น 96 (โรงเรียน)
  ร.ร. ไม่มีนักเรียน 11
  ร.ร. จัดการเรียนการสอน 85
  - ก่อนประถม 0
  - ประถมศึกษา  67
  - ขยายโอกาส  18
  - มัธยมศึกษา/ปวช.  0
 ห้องเรียนทั้งสิ้น  769 (ห้อง)
 - ก่อนประถม  170
 - ประถมศึกษา  537
 - มัธยมศึกษาตอนต้น  62
 นักเรียนทั้งสิ้น  10,602 (คน)
 - ก่อนประถม 2,011
 - ประถมศึกษา  7,386
 - มัธยมศึกษาตอนต้น 1,205

หมายเหตุ : ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 96 โรงเรียน

โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน ซึ่งอยู่ในโครงการรวมโรงเรียน มี 11 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนวัดเหล่าปงเสือ

2. โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง

3. โรงเรียนบ้านสันเจดีย์

4. โรงเรียนบ้านปู

5. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

6. โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ

7. โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนเรือนแพ

8. โรงเรียนบ้านเด่นเหม้า

9. โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สาขาป่าตึงงาม

10. โรงเรียนบ้านหนองเขียด

11. โรงเรียนบ้านลี้

 

จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

ขนาดโรงเรียน จำนวน
  ขนาดที่ 1 ( 0-120) 68
   - ไม่มีนักเรียน 11
   - นักเรียน ( 1 -20 คน ) 0
   - นักเรียน ( 21 - 40 คน ) 14
   - นักเรียน ( 41 - 60 คน ) 11
   - นักเรียน ( 81 - 100 คน ) 13
   - นักเรียน ( 101 - 120 คน ) 8
  ขนาดที่ 2 ( 121 - 200 คน ) 20
  ขนาดที่ 3 ( 201 - 300 คน ) 3
  ขนาดที่ 4 ( 301 - 499 คน ) 4
  ขนาดที่ 5 ( 500 - 1,499 คน ) 0
  ขนาดที่ 6 ( 1,500 - 2,499 คน ) 1
  ขนาดที่ 7 ( 2,500 คนขึ้นไป ) 0
  รวมทั้งสิ้น 96

 


ผู้บริหาร

Boss01 lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

334957
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
59
456
2442
330173
5598
11760
334957
ไอพีของคุณ : 54.163.209.109
2017-12-17 03:37