ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียด ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      12 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      4 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      3 downloads
Download
วิเคราะห์ Pre O-Net รายบุคคล
  1 files      8 downloads
Download
ผลการประเมินการอ่านเขียน ปีการศึกษา 2559
  1 files      3 downloads
Download
ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.
  1 files      0 download
Download
คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      4 downloads
Download
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี
  1 files      1 download
Download
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      3 downloads
Download