ผู้บริหาร

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

button-linkksp 

- ขอขื้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40)

- ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หลักฐานประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.02)

แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)

แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.02.20)

แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.02.30)

แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.02.40)

- ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ขอผ่อนผัน)

แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว (คส. 09.10)

ตัวอย่างหนังสือนำส่งเอกสารขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ชำระเงินค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post

แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย