• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ขอเชิญชวนข้าราชการ ครุและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.ลำพูน เขต 2  ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามอาคารสถานที่และบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และขอเชิญร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัย และตามความเหมาะสม