• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 5/ 2560 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ในเรื่องต่างๆดังนี้ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน, การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา, การประกวดรางวัล MOE AWARDS , การดำเนินโครงการ ID PLAN ปี 2561 ,การประกวดผลงานรางวัล MOE AWARDS ประจำปี 2561 , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ,การรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2560 , การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISA) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน , การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน), การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา2560 (ภาคเรียนที่ 2) ,การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 (งบลงทุน) , โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหัตถอุตสาหกรรมในสถานศึกษา , การจัดทำแผนปฏิบัติการ , และการอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรจากสพฐ.ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  จำนวน 38 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2