• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  เนื่องใน

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ณ มณฑลพิธีสนามอบจ.ลำพูน พร้อมกันนี้นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี

วัดพระเจ้าตนหลวง อ.บ้านโฮ่ง นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี

วัดบ้านดง อ.เวียงหนองล่อง นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี

วัดห้วยห้าง อ.ทุ่งหัวช้าง และนายประสิทธิ์  ภูมาศ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

ณ มณฑลพิธีวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  อ.ลี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560