• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่จัดทำด้วยฝีมือ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด เพื่อใช้ในงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ให้กับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จำนวน 11,000 ดอก

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน