• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหาร

สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560 , แผนอัตรากำลังโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา ,

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , แผนเร่งรัดการสอบ NT และ

O - NET , การกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ,

แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท

สถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2