• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

อายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560