• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

                      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทย

เนื่องในโอกาสครอบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดได้มีความภาคภูมิใจในธงชาติไทยและเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 และจะครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560