• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด

การประชุมคัดเลือกกันเองของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ซึ่งในกระบวนการสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการคัดเลือกให้นายอำนาจ  ทองจีน ผอ.ร.ร.วัดวังหลวง

เป็นประธานดำเนินการสรรหา โดยในที่ประชุมมีมติให้ใช้วิธีการสรรหาแบบเปิดเผย เพื่อสรรหาผู้ทรง

คุณวุฒิให้เหลือ 5 ท่าน ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์

ผอ.ร.ร.บ้านห้วยต้มฯ ด้านการวิจัยและประเมินผล นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านล้องเครือกวาว

ด้านการบริหารการศึกษา นายธนินทร์ นันทขว้าง ผอ.ร.ร.บ้านสันปูเลย ด้านการศึกษาปฐมวัย

นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผอ.ร.ร.บ้านดงและด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายจำนง อุประโจง

ผอ.รร.ชุมชนบ้านป่าไผ่