• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการ

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 (ก.ต.ป.น.) ซึ่งได้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับการเสนอชื่อ

ในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ด้านการวิจัยและประเมินผล ,ด้านการบริหารการศึกษา,ด้านศาสนา

ศิลปและวัฒนธรรมและด้านปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยให้มีการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 10 ท่าน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ต่อไป