• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและปฏิทินการทำงาน

และมอบหมายงานในหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงาน

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2