• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและผู้อำนวยกลุ่มการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 10 ท่าน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและ

ประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และด้านการศึกษาปฐมวัย โดยมี

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2