• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้และการติดตาม

ประเมินผล การดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อยและจัดทำรายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน ให้มีความเชื่อถือได้ในด้านการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น รวมทั้งป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสีย

หาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็น

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 91 ท่าน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2