• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนในสังกัดได้รับรู้ รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

แก่ผู้เรียนและโรงเรียน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนะรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย

พ.ศ.2560-2560 , ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,

การบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ,การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

,การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ,การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 , การกำหนดการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ

ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ,การดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ,การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงาน

ก่อสร้าง , การจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2560 งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง ,แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2560

,การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ,การยืมเงินพัฒนาระบบครู, มติกศจ.ลำพูน ครั้งที่6/2560 ,

การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา , การประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ช่วงขั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online , การกำหนดปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน , การดำเนินงาน

เกี่ยวกับการดูงานของข้าราชการครุูและบุคลากร พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบ

เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.1-6 ปีการศึกษา 2559และโรงเรียนที่นักเรียน

ป.1ทุกคนอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ประสบภัย

จำนวน 2 ราย จากโรงเรียนบ้านม่วงโตนและโรงเรียนวัดวังหลวง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2