• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

      ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเพื่อการบริหาร

จัดการภายในสพป.ลำพูน เขต 2 และการนำกลวิธีมาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2