• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

      สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีทำบุญอาคารจามจุรีพัฒนศึกษาและพิธีสืบชะตาตามประเพณี

ของชาวล้านนาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธี

มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นใหเแคล้วคลาด

ปลอดภัย มีอายุยืนยาว และเพื่อก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไป

พร้อมกันนี้สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารจามจุรีพัฒนศึกษา เพื่อเปิดอาคารให้

เป็นที่ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ สพป.ลำพูน เขต 2

โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธี