• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

            นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนิน

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสพป.ลำพูน เขต 2

เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในสพป.ลำพูน เขต 2 เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่และเอื้อต่อ

การจัดกิจกรรมและการทำงานให้ประสบผลสำเร็จเมื่อวันที่ 4กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2