• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร                                                                

ทางการศึกษาลุ่มอำนวยการสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ประเมินผลการทำงานโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนา

งานที่ตนเองรับผิดชอบโดยให้บูรณาการร่วมกับการบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน พร้อมกันนี้ได้มีการทบทวนขอบข่ายภารกิจงาน

และได้มีการมอบหมายงานเพิ่มให้กับบุคลากรเพื่อให้การทำงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2