• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(ตามมาตร 44) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดการประเมินได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูล รอบระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงกับเป้าหมายที่ก.พ.ร.กำหนด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2