• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเน้นย้ำในการเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้ การประเมินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS) , การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 , การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ,การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล,การดำเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ,การผลิตและพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online ,โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต, โครงการโรงเรียนปลอดขยะ, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา , การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC การวัดและประเมินผลการศึกษา ,นโยบายการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมกันนี้ได้มีการมอบหนังสือรับรองความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้กับลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 23 ราย , มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีพ.ศ.2559ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง , รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLIT ให้กับโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ,โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ประจำปี 2560 ให้กับโรงเรียนอนุบาลวังดิน ,โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2560 ให้กับ โรงเรียนบ้านปวงคำประชาอุทิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)และโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ นอกจากนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีผอ.ร.ร.บ้านปวงเป็นผู้รับแทน