• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการแบ่งโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครคัดเลือกข้าราชการที่มีความประสงค์ขอตัดโอนอัตรากำลังไปดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2