• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

 

 

  

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

นางปริศนา  โสภาบุญ 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน  

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 

 

 นางสาวพรรณวลี  วงศ์อัจฉริยกุล

 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 

 

 

นายเกรียงศักดิ์  แซ่ตัน

ช่างไฟฟ้า 4

 

 

นายพิทักษ์  มาลาจักร

ช่างไฟฟ้า 4

นางชรินนา  ไชยเดช

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวันชาติ  พันธุ์พืช

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววิรัลยุพา  มงคลทิพย์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชลธิชา  สุวรรณหล้า

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวเสงี่ยม  โฮ่งสิทธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางอำพร  คำโฮ่ง

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวีระ  สิทธิกาน

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายส่ง  ปัญญาวงค์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายอนุชา  ปารมี

ลูกจ้างชั่วคราว