• 1417759833.1.jpg

ผู้บริหาร

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

 

นางเสาวนีย์  ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์หน่วยงาน

eoffice1

eoffice-obec

เนื้อหา

วันที่ 25  เมษายน 2559 หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำพิธีรดน้ำดำหัว ท่าน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และท่านรอง สพป.ลำพูน เขต 2