• 1417759833.1.jpg

ผู้บริหาร

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

 

นางเสาวนีย์  ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์หน่วยงาน

eoffice1

eoffice-obec

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

นางเสาวนีย์  ละอองเอี่ยม

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

                                                                                    

          นางสาววิลาวรรณ  กองดา                                                                                           นางสาวนฤมล  ชมภูแก้ว    

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                                                                                      ลูกจ้างชั่วคราว